Kvalita, inovace a kontakt se zákazníkem jsou klíčem k úspěchu.
 • Česky
 • English
 • Deutsch

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

§ 1 Všeobecná ustanovení - rozsah platnosti

 1. Tyto prodejní podmínky jsou platné pro všechny obchodní vztahy, v nichž je MPH dodavatelem. Platí výlučně.
 2. Protikladné podmínky nebo podmínky zákazníka, které se liší od prodejních podmínek dodavatele, dodavatel neuznává, ledaže by výslovně a písemně odsouhlasil jinou platnost. Nejpozději při převzetí zboží platí prodejní podmínky dodavatele pro plnění jako přijaté.
 3. Tyto prodejní podmínky platí výlučně ve vztahu k podnikům/ právnickým osobám.
 4. Prodejní podmínky dodavatele jsou platné ve svém nejnovějším znění pro všechny následné obchodní záležitosti, aniž by to muselo být při jejich uzavírání ještě výslovně zmiňováno nebo dohodnuto.
   

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Nabídky dodavatele jsou nezávazné.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávky zákazníka do 2 týdnů přijmout nebo odmítnout. Kupní smlouva je uzavřena, jestliže dodavatel písemně potvrdí nabídky a uskuteční dodávku.
 3. Prohlášení dodavatele neobsahují převzetí záruky. Převzetí záruky vyžaduje výslovné a písemné prohlášení.
   

§ 3 Ceny

 1. Veškeré částky plateb musí být uhrazeny v EUR.
 2. Platí ceny platné v okamžiku realizace dodávky, pokud nebylo písemně dohodnuto jinak.
 3. Vícenáklady vzniklé v důsledku požadavků na změny ze strany zákazníka, jdou k jeho tíži.
 4. Dojde-li v době ke dni odeslání dodávky ke změnám cenového základu, např. u surovin a nastane-li zvýšení mezd, vyhrazuje si dodavatel příslušné úpravy svých cen.
 5. Pro zakázky, u kterých nejsou dohodnuty ceny, platí ceny dodavatele platné v den realizace dodávky.
   

§ 4 Dodávky, přechod rizika

 1. Dodávky jsou prováděny zásadně „ex works Pardubická 1571, Přelouč“, dle podmínek Incoterms 2010. Znamená to, že dodavatel splní svou zakázku, jakmile předá zákazníkovi zboží na výše uvedeném místě.
 2. Dodávky jsou dodavatelem prováděny co možná nejrychleji. Dodací lhůty jsou chápány jako přibližné údaje a jsou nezávazné. Dodavatel neručí především za údaje o čase dodání zboží na místo určení.
 3. Nebezpečí náhodného zániku nebo zhoršení kvality předmětu dodávky přechází v případě odeslání na zákazníka okamžikem předání zboží přepravci.
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit, jestliže on sám není svými subdodavateli řádně a včas zásoben. Z tohoto důvodu si dodavatel vyhrazuje dílčí dodávky, které nemohou být kupujícím vráceny.
 5. Je-li zboží odesláno na prání zákazníka, je to provedeno na jeho nebezpečí a náklady. Na přání zákazníka je zásilka na jeho náklady dodavatelem pojištěna proti škodám způsobeným rozbitím, přepravou, ohněm a vodou.
 6. Volba přepravní trasy a způsob odeslání je na rozhodnutí dodavatele. Záruka za volbu nejvhodnějšího a nejvýhodnějšího způsobu odeslání a balení nebo přepravní trasy neexistuje.
 7. Jako potvrzení řádného balení platí nereklamované převzetí zásilky ze strany pošty, spedičních firem, dopravců nebo třetí osoby oprávněné k přijetí.
 8. Začátek dodací lhůty uvedené dodavatelem předpokládá vyjasnění všech technických otázek, jakož i zákonné a řádné splnění povinností zákazníka. Dodavatel si vyhrazuje námitku nesplněné smlouvy.
 9. V případě vrácených zásilek, jejichž vrácení dodavatel nezavinil, vyúčtuje dodavatel zákazníkovi dodatečné přepravní náklady.
 10. Pokud se odeslání na přání objednavatele zdrží, pak musí tento uhradit náklady na uskladnění.
   

§ 5 Platební podmínky, prodlení

 1. Není-li dohodnuto jinak, je třeba zaplatit dohodnutou cenu do 14 dnů po zaslání/poskytnutí a odeslání připraveného zboží. Rozhodující je dojití platby na účet dodavatele. Faktura je zasílána přímo na fakturační adresu. Splatnost se stanoví dle data vystavení faktury.
 2. Zaplacení kupní ceny musí provedeno výhradně na účet uvedený na faktuře. Zákazník udělí dodavateli oprávnění k inkasu prostřednictvím inkasního příkazu pro případ, že by částka nebyla v den splatnosti ještě uhrazena. Pokud by inkaso prostřednictvím inkasního příkazu nebylo kvůli nedostatečnému krytí účtu možné, jedná se o prodlení v platbě a veškeré s tím související náklady musí nést kupující. Směnky nejsou považovány za platbu. Jiné formy plateb vyžadují zvláštní dohodu.
 3. Nejasné platby jsou začtovány na nejstarší dluh a jsou zúčtovány případné úroky a náklady.
 4. Uplynutím dne splatnosti dochází k prodlení na straně zákazníka. Úroky z prodlení činí osm procentních bodů nad základní úrokovou sazbou. Možnost uplatnění vyšší škody způsobené prodlením zůstává vyhrazena.
 5. V případě prodlení v platbě inkasuje dodavatel poplatek za upomínku za interní zpracování ve výši 50,00 € za každou nezaplacenou fakturu.
 6. Při prodlení v platbě, popř. nemožnosti provést inkaso je dodavatel oprávněn, realizovat další dodávky pouze proti platbě předem.
 7. Zadržení plateb zákazníkem nebo započtení s protinároky jsou přípustné pouze tehdy, jsou-li tyto nároky nesporně právoplatně stanoveny a dodavatelem uznány.
 8. Zákazník může dodavatele 14 dnů po překročení dohodnutého termínu dodávky písemně vyzvat k provedení dodávky během přiměřené dodatečné lhůty. Touto upomínkou se dodavatel dostává do prodlení.
 9. V případě vyšší moci, stávky a provozních poruch, popř. nedodání nebo opožděné dodávky subdodavatelem se dodací lhůty dodavatele prodlužují o dobu prodlení, která tím byla způsobena. To samé platí v případě, že zákazník požaduje změnu výkonů nebo dodatečné plnění. Důkazní břemeno v případě, že je porušení povinností v souvislosti s pořízením zboží dodavatelem zaviněno námi, přísluší zákazníkovi.
 10. Dodavatel ručí při prodlení v plnění v případě úmyslu a hrubé nedbalosti z jeho strany nebo ze strany některého zástupce nebo pomocných pracovníků podílejících se na plnění v souladu se zákonnými ustanoveními. V ostatních případech prodlení v plnění je ručení dodavatele omezeno na náhradu škody kromě a místo výkonu na 5 % hodnoty dodávky. Další nároky zákazníka jsou vyloučeny. Shora uvedené omezení neplatí u ručení v důsledku poškození života, tělesného poškození nebo poškození zdraví.
 11. Pokud by nastaly okolnosti, které dle obchodnického posouzení dodavatele připouštějí chápat bonitu kupujícího jako pochybnou, pak je dodavatel oprávněn buď k odstoupení od smlouvy nebo k požadování platby předem.
   

§ 6 Záruka a reklamace vad

 1. Práva na poskytnutí záruky zákazníka předpokládají, že tento řádně splnil svou povinnou kontrolu a své reklamační závazky. Pokud by se vyskytly reklamace, pak je nutno uplatnit zjevné vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů po předání zboží a skryté vady neprodleně po jejich zjištění, jinak je zboží považováno za schválené.
 2. Reklamace neopravňují k zadržení fakturovaných částek.
 3. Oznámení vad musí být provedeno písemně dle reklamačního vzoru s uvedením čísla faktury a dodacího listu, data dodacího listu a položky dodacího listu.
 4. V případě odeslání zboží organizovaném dodavatelem jsou zjevné škody viditelné navenek při vyzvednutí zohledněny dodavatelem pouze tehdy, jsou-li tyto vady poznamenány v nákladním listu/protokolu podepsaném přepravcem/speditérem, popř. pracovníkem dodavatele podílejícím se na plnění.
 5. Reklamované zboží může být změněno nebo zasláno zpět pouze s výslovným souhlasem dodavatele. Dodavatel má právo na prohlídku a kontrolu reklamovaného zboží.
 6. Poskytne-li zákazník zboží k dalšímu zpracování, musí tento zajistit vysokou a neměnnou kvalitu. Dodavatel má právo poskytnuté vadné zboží vrátit a není nikdy jakýmkoliv způsobem odpovědný za vady produktů, prodlení v dodávkách a výpadky výroby, které vznikly v důsledku poskytnutí vadného zboží. Zákazník nese důkazní břemeno za bezchybnost poskytnutého zboží a musí nést vzniklé náklady.
 7. Řádně uplatněným a odůvodněným reklamacím vyhoví dodavatel primárně formou dodávky bezvadného zboží. Především nejsou převzaty náklady na výměnu, opravu, jakož i event. následné škody a ušlý zisk. Neexistuje rovněž právo na změnu nebo snížení výkonu.
 8. Pokud by bylo zboží dodané jako náhradní dodávka opět vadné nebo špatné, popř. není-li dodáno dodavateli do 14 dnů po dojití reklamace, má zákazník dle zákonných předpisů právo od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže požadovat náhradu za zbytečně vynaložené náklady.
 9. Nároky na náhradu škody v důsledku vad u nově vyrobeného zboží se promlčují za 3 měsíce, ledaže lze prokázat úmysl/klamání.
 10. Reklamační nároky neexistují v případě pouze bezvýznamné odchylky od dohodnuté kvality, není-li ohroženo bezpečné používání produktu a u škod, vzniklých po přechodu rizika v důsledku závadného nebo nedbalého skladování, popř. manipulace, přílišného zatížení, nevhodných provozních prostředků nebo na základě zvláštních vnějších vlivů, které nejsou dle smlouvy předpokládány. Pokud by byly ze strany zákazníka nebo třetí osoby provedeny neodborné změny, pak pro tyto případy a následky z nich plynoucí neexistují rovněž žádné reklamační nároky.
 11. V případě úmyslu, klamavého zamlčení vady nebo převzetí záruky za kvalitu zboží v okamžiku přechodu rizika řídí se práva zákazníka výhradně dle zákonných ustanovení. Další nároky zákazníka vůči dodavateli v důsledku vady jsou – pokud je to právně přípustné – vyloučeny.
 12. Omezení ručení platí i pro zástupce, pracovníky a pomocné síly dodavatele podílející se na plnění.
   

§ 7 Výhrada vlastnictví

 1. Dodavatel si vyhrazuje vlastnictví u dodané věci až do okamžiku úplnéno zaplacení veškerých pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu. Platí to i pro všechny budoucí dodávky, i když se na to dodavatel vždy výslovně odvolá.
 2. Dodavatel je bez stanovení dodatečné lhůty a bez odstoupení od smlouvy oprávněn, požadovat zboží s výhradou zpět, pokud se zákazník nechová v souladu se smlouvou.
 3. Při vrácení zboží s výhradou je možné odstoupení od smlouvy pouze tehdy, jestliže to dodavatel výslovně prohlásí. V tomto případě je dodavatel po zpětném přijetí věci koupě oprávněn k jejímu využití, výnos z využití je zaúčtován – po odečtení přiměřených nákladů na využití – k závazkům zákazníka.
 4. Při dalším zpracování zboží s výhradou zákazníkem je dodavatel považován za výrobce a získává vlastnictví u nově vzniklých věcí. V tomto případě pokračuje čekatelské právo zákazníka ke změněné věci.
 5. Je-li zboží s výhradou zpracováno s jinými předměty, které nepatří dodavateli, získává tento spoluvlastnictví u nových věcí v poměru objektivní hodnoty zboží s výhradou k ostatním zpracovaným předmětům v době zpracování. To samé platí v případě smíchání.
 6. Zákazník je povinen, dokud ještě není vlastníkem, zacházet se zbožím s výhradou pečlivě a opatrně. Znamená to pojištění proti proti krádeži, jakož i proti škodám způsobeným ohněm a vodou, přičemž nároky z něj budou postoupeny dodavateli.
 7. Dokud ještě nedošlo k přechodu vlastnictví, musí zákazník dodavatele neprodleně písemně uvědomit, jestliže je zboží vystaveno zásahům třetích osob.
 8. Zákazník je oprávněn k dalšímu prodeji zboží, u něhož platí výhrada, v normálním obchodním styku. Již nyní postupuje veškeré budoucí pohledávky, které získá z prodeje zboží, u něhož platí výhrada, vůči svým zákazníkům. Při kontokorentních dohodách zákazníka s jeho zákazníky platí toto odpovídajícím způsobem pro nárok na saldo z kontokorentu. Toto postoupení platí nezávisle na tom, zda je zboží, u něhož platí výhrada, prodáno dále bez nebo po zpracování.
 9. Zákazník je oprávněn vymáhat postoupené pohledávky. Dodavatel může zmocnění k inkasu s okamžitou platností kdykoliv zrušit. Odvolání musí být provedeno písemně a zákazníkovi zasláno faxem nebo dopisem. V případě zrušení je dodavatel oprávněn informovat klienty zákazníka o odstoupení a vyzvat je, aby platby poukazovali jemu. K tomuto účelu poskytne zákazník dodavateli seznam zákazníků se jmény a adresami jeho klientů, výší jednotlivých pohledávek a daty splatnosti.
 10. Dodavatel se zavazuje, že nebude sám vymáhat pohledávky, pokud zákazník neprodleně dostojí svým platebním povinnostem, nedostane se do prodlení s platbou a není zde žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení.
 11. Dodavatel se zavazuje, uvolnit na požádání zákazníka v přiměřeném rozsahu zajištění, jestliže realizovatelná hodnota zajištění dle předpokládaného odbytu překročí hodnotu zajišťujících pohledávek o více než dva po sobě následující měsíce. Volbu jistin k uvolnění provede dodavatel.
   

§ 8 Ručení

 1. Dodavatel ručí v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti z jeho strany nebo ze strany některého z jeho zástupců nebo pomocných pracovníků podílejících se na plnění dle zákonných ustanovení. Jinak ručí dodavatel pouze v důsledku poškození života, tělesného poškození nebo poškození zdraví, v důsledku zaviněného porušení závažných smluvních povinností nebo pokud dodavatel s úmyslem oklamat zamlčel vadu. Nárok na náhradu škody za porušení závažných smluvních povinností je obsažen v odhadu pojištění povinného ručení za produkt dodavatele. Ručení za škody zbožím, právem chráněným zbožím zákazníka, např. za škody na jiných věcech, jsou však zcela vyloučena.
 2. Dodavatel neručí tehdy, jestliže škoda vznikla chybou zákazníka při vývoji předmětu dodávky nebo na základě chyby v dokumentaci zákazníka.
 3. V případě nemožnosti plnění v důsledku úmyslu nebo hrubé nedbalosti dodavatele nebo některého z našich zástupců nebo pomocných pracovníků podílejících se na plnění, ručí dodavatel dle zákonných ustanovení. Ručení dodavatele je však v případech hrubé nedbalosti omezeno na typickou škodu předvídatelnou dle smlouvy, pokud zde není žádná odpovědnost v důsledku poškození života, tělesného poškození nebo poškození zdraví. Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy zůstává nedotčeno.
 4. Zákazník může jinak v rámci zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy pouze tehdy, jestliže dodavatel zavinil porušení povinností hrubou nedbalostí.
 5. Ručení dodavatele dle zákona o povinném ručení za produkt zůstává nedotčeno.
   

§ 9 Použité právo, místo soudu, ostatní ustanovení

 1. Platí právo České republiky. Normy odkazující na jiný právní řád jsou vyloučeny.
 2. Pokud je zákazník podnikatel (obchodník), je místem soudu obchodní sídlo dodavatele; dodavatel je však oprávněn, zažalovat zákazníka také u soudu v místě jeho sídla.
 3. Pokud by bylo nebo se stalo ustanovení těchto prodejních podmínek nebo některé ustanovení v rámci ostatních dohod neúčinným, pak tím není dotčena účinnost všech ostatních ustanovení nebo dohod.

 

mph medical devices s.r.o.

 

Pardubická 1571

CZ-535 01 Přelouč

Tel.: +420 466 768 200

E-mail: mph@mph.cz

 

 

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace