Kvalita, inovace a kontakt se zákazníkem jsou klíčem k úspěchu.
 • Česky
 • English
 • Deutsch

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

§ 1 Rozsah platnosti

 1. Následující podmínky jsou platné pro všechny smlouvy, u nichž je MPH s.r.o. objednavatelem. Protikladné nebo odlišné nákupní podmínky neplatí, pokud nebyl předem vyžádán výslovný a písemný souhlas objednavatele. Toto ustanovení platí i u dodacích listů, protinávrhů nebo s ohledem na jiné záležitosti dodavatele a není rovněž dotčeno prohlášením dodavatele, které hovoří v tom smyslu, že chce dodávat pouze dle vlastních podmínek.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí výlučně a pouze ve vztahu k podnikům, popř. právnickým osobám.
 3. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné vždy ve svém nejnovějším vydání i pro všechny následné obchody, aniž by to muselo být při jejich uzavírání znovu zvláště dohodnuto.
   

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

 1. Závazné a platné jsou pouze písemné dohody. Také případné předchozí ústní dohody jsou platné teprve tehdy, je-li k dispozici jejich písemné potvrzení.
 2. Pro nabídku objednavatele platí dvoutýdenní lhůta pro přijetí. Až do skončení lhůty může objednavatel svou nabídku také odvolat. Není-li po uplynutí lhůty k dispozici rozhodnutí dodavatele, vychází se z automatického přijetí nabídky.
 3. Jako odmítnutí je chápán případ, jestliže objednavatel při skončení lhůty o nabídce předložené dodavatelem nerozhodne.
 4. Dodavatel je povinen dodržet vlastnosti produktu uvedené v nabídce. Znamená to, že objednavateli jsou dodávány výhradně produkty, které odpovídají všeobecným standardům kvality příslušných skupin produktů a byly vyrobeny, zkoušeny a schváleny v souladu s aktuálními právními požadavky. Za všeobecný standard kvality v této souvislosti považuje objednavatel certifikaci CE. U dodávek montážních/provozních zařízení, dopravních zařízení, strojů a strojních vybavení a zařízení je nutno zohlednit zařízení, podléhající zákonné bezpečnostně technické povinnosti pořizování záznamů.
 5. Dodavatel sám je odpovědný za pořízení výkonů a materiálů, s jejichž pomocí jsou vyráběny jeho produkty. Toto platí i v případě cizího zavinění.
   

§ 3 Ceny a platební podmínky

 1. Všechny ceny dohodnuté v objednávce musí být placeny v EUR. Není-li písemně dohodnuto jinak, obsahuje cena dodání do závodu v Přelouči zabalení a daň z přidané hodnoty, která musí být kromě toho vykázána zvlášť. Změny cen musí být dohodnuty vždy společně, což platí i pro následné náklady v důsledku změn produktů.
 2. Veškerá pojistná plnění týkající se přepravy musí být nesena výhradně dodavatelem.
 3. V rámci přijatelnosti mohou být požadovány změny produktů. Důsledky těchto změn, především následné náklady, musí být stanoveny po dohodě.
 4. Povinnost platby existuje až po provedení kompletní dodávky. Vystavení faktury musí následovat až po provedení kompletní dodávky.
 5. Pokud není písemně dohodnuto jinak, zaplatí odběratel kupní cenu do 20 dnů po obdržení produktů a fakturu při odečtení skonta ve výši 3% nebo do 30 dnů netto. Skonto je přípustné i při započtení nebo zadržení kvůli vadám. Splatnost nastává nejdříve po 30 dnech od obdržení produktu a faktury. Při předčasné dodávce se splatnost řídí dle dohodnutého termínu dodávky.
 6. Právo zápočtu a obdržení zpět přísluší objednavateli nejen vůči dodavateli, ale i vůči ostatním součástem koncernu, s nimiž je dodavatel spojen.
 7. Platby objednavatele jsou obecně vázány přímo na částku objednané zakázky a nesmí být zúčtovány s dluhy z dřívějška, náklady nebo úroky.
   

§ 4 Dodávky, přechod rizika, dodací lhůty

 1. Dodávky jsou prováděny do „DDP Pardubická 1571, Přelouč, Česká republika” dle podmínek Incoterms 2010. Místem plnění je vždy Přelouč, pokud není dohodnuto jinak. Znamená to, že je zboží dodáno, je-li zboží uvolněné k dovozu dáno kupujícímu k dispozici na přijíždějícím dopravním prostředku k vykládce na shora uvedeném místě přepravy.
 2. Není-li výjimečně někdy dohodnuto „DDP“, musí být produkty dány k dispozici tak, aby dorazily na dohodnuté místo určení v dohodnutém termínu. Dodavatel musí objednavatele informovat o včasné připravenosti produktů.
 3. Dohodnuté termíny a lhůty jsou závazné. Pro dodržení dodacích lhůt je rozhodující dojití zboží k objednavateli, nebyla-li učiněna žádná jiná písemná dohoda. Objednavatel musí být okamžitě informován, nastanou-li okolnosti nebo je zřejmé, že dodací lhůta nemůže být dodržena.
 4. Mimo termínů dodání nejsou přijímány žádné dodávky, není-li dohodnuto jinak. Dodavatel je povinen zajistit, aby byly dodací lhůty dodržovány rovněž jím pověřenými třetími osobami.
 5. Jestliže nebyly výslovně dohodnuty dílčí dodávky, musí být dodávky prováděny kompletně. Přijetí nežádoucích dílčích dodávek nemění právo na kompletní dodávku.
   

§ 5 Dokumentace a balení

 1. Dodavatel je povinen, uvádět na všech potvrzeních objednávek, v odesílacích dokladech, dodacích listech, na etiketách a ve fakturách datum objednávky, objednací číslo objednavatele, číslo artiklu objednavatele a označení v souladu s objednávkou objednavatele. Jinak dochází k prodlením při zpracování, za které není objednavatel odpovědný.
 2. Produkty dodávané s certifikátem musí být objednavateli dodány při splnění srovnatelných a aktuálních právních požadavků dle certifikátu.
 3. Musí být garantováno, že produkty dorazí k objednavateli nezaprášené, neznečištěné, nepoškozené, nenarušené, suché a zajištěné proti sesuvu. V případě potřeby musí být produkty dodatečně chráněny. Dodavatel sám je odpovědný za přepravu jak po finanční, tak i po právní stránce a za náklady s tím spojené.
 4. Každý obal musí být dobře čitelně a viditelně popsán následovně: číslo artiklu objednavatele, objednací číslo objednavatele, množství, název firmy, jméno dodavatele, číslo dodacího listu a datum, číslo zakázky, číslo šarže, datum výroby, váha brutto/netto, obalová jednotka, množství, počet a druh balení, trvanlivost, pokyny pro skladování, bezpečnostní pokyny a pokyny pro zacházení s nebezpečným zbožím. Na obalech musí být viditelně a trvale umístěny etikety.
   

§ 6 Dodávky ze strany objednatele

 1. Dodávky ze strany objednavatele nejsou v současné době předpokládány a budou v jednotlivých případech řešeny.
   

§ 7 Změny produktů a postup při prvních dodávkách

 1. Před prvními dodávkami nových a změněných výrobků, jakož i stejných výrobků, které budou vyráběny za použití nové výrobní techniky, musí dodavatel předložit vzorky a zkušební zprávy o propuštění produktů, není-li dohodnuto jinak.
 2. Jsou-li dohodnuty po sobě následující dodávky, je dodavatel povinen uvědomit objednavatele o každé změně, která má vliv na kvalitu nebo funkčnost dodaného produktu. Změny produktů mohou být v rámci přijatelnosti navrženy i objednavatelem.
   

§ 8 Postoupení dodavatele

 1. Pohledávky dodavatele za objednavatelem nesmí být nikdy bez jeho písemného souhlasu postoupeny třetí osobě.
   

§ 9 Záruky a reklamace závad

 1. Již v případě pouze nepatrných odchylek od dohodnuté kvality nebo při nepatrných omezeních použitelnosti má objednavatel právo na odstoupení od smlouvy a na náhradu škody namísto celého výkonu. U závad, zjištěných do 6 měsíců od dodávky se vychází z toho, že tyto vady existovaly již v okamžiku provedení dodávky.
 2. V případě vad má objednavatel právo zvolit si mezi odstraněním vad a náhradní dodávkou.
 3. Při pokusech o dodatečné zlepšení je oprava považována již po prvním neúspěšném pokusu za nezdařenou. Veškeré náklady pokusu o dodatečné plnění nese sám dodavatel.
 4. Dodavatel je povinen poskytnout objednavateli lhůtu v trvání 120 dnů ke zjištění závad u dodaných produktů.
 5. Dostane-li se dodavatel s provedením výkonu do prodlení, pak je objednavatel oprávněn, vymáhat platby odškodného.
 6. Vzniknou-li objednavateli na základě reklamace náklady na zpracování, pak je oprávněn, přeúčtovat tyto náklady dodavateli.
 7. Při dalším prodeji dodaných produktů prostřednictvím objednavatele třetí osobě je dodavatel povinen, zprostit objednavatele nároků vyplývajících z ručení výrobce.
   

§ 10 Kontrolní a reklamační povinnosti

 1. Odběratel splní svou kontrolní a reklamační povinnost, jestliže do 30 dnů provede kontrolu kvality a kvantity. Při posuzování lhůty platí jako důkaz včasného odeslání poštovní razítko.
   

§11 Prodlení v platbě

 1. Při prodlení v platbě ze strany objednavatele je nejprve odeslána upomínka dodavatele se stanovenou přiměřenou dodatečnou lhůtou.
 2. Dostane-li se objednavatel do prodlení v platbě, pak je povinen zaplatit pouze úroky.
   

§ 12 Ručení

 1. Dle zákonných ustanovení ručí dodavatel v případě úmyslu nebo nedbalosti z jeho strany nebo jeho zástupců.
 2. Pokud je dodavatel odpovědný za škodu na produktech, je povinen, zprostit objednavatele v tomto rámci nároků třetích osob na první vyzvání.
 3. Dodavatel je povinen udržovat pojištění povinného ručení za produkty s paušální částkou krytí na každé poškození osob nebo věcnou škodu, která kryje hodnotu objednané dodávky.
   

§ 13 Prohlídka výrobních zařízení v rámci kontroly dodavatele

 1. Odběratel má právo prohlédnout si kdykoliv zařízení a prostory dodavatele používané pro výrobu produktů, jakož i nahlédnout do výrobní dokumentace. Stanovený termín kontroly musí být oznámen nejpozději týden po dojití žádosti.
 2. Právo uvedené v § 13, článek 1 musí být poskytnuto i kompetentním úřadům.
   

§ 14 Ochranná práva / zachování tajemství

 1. Dodavatel garantuje, že v souvislosti s dodávkou nebudou porušována práva třetích osob. Budou-li na objednavateli uplatňovány v souvislosti s dodávkou nároky na základě práv třetích osob, pak je dodavatel povinen, objednavatele těchto nároků zprostit.
 2. Dodavatel informuje objednavatele na požádání o všekerých patentových právech a o přihlášených patentech týkajících se předmětu dodávky.
 3. Veškeré obrázky, výkresy a ostatní podklady, které jsou objednavatelem poskytovány dodavatelům, podléhají jeho autorským právům.
 4. Dodavatel je povinen k zachování striktní mlčenlivosti o stávajícím smluvním vztahu s objednavatelem a o jeho obsahu.
 5. Dodavatel je odpovědný za to, že dodávky splňují předpisy o ochraně životního prostředí, předpisy bezpečnosti práce, bezpečnostní standardy a všechny právní požadavky platné v České republice.
 6. Tato povinnost zachování tajemství platí ještě tři roky po realizaci příslušné smlouvy.
 7. Povinnost zachování tajemství se stává neplatnou, jestliže se informace, o nichž byla dohodnuta mlčenlivost, staly veřejnými a toto se nestalo na základě porušení smlouvy dodavatelem.
   

§ 15 Použité právo, místo soudu, ostatní ustanovení

 1. Veškeré aspekty vztahující se ke smlouvě podléhají právu České republiky. Předpisy odkazující na jiné právní řády, jakož i předpisy Úmluvy Spojených národů o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží (CISG) jsou vyloučeny.
 2. Místem soudu je Krajský soud v Pardubicích.
   

§ 16 Salvátorská klauzule

 1. Pokud by se jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných nákupních podmínek stala neúčinnými nebo neproveditelnými, pak přesto není neúčinná celá smlouva. Obsahuje-li tato smlouva mezery v ustanoveních, pak platí, pokud je to právně možné, adekvátní ustanovení, které se co nejvíce blíží tomu, co strany chtěly nebo by chtěly dle smyslu a účelu těchto nákupních podmínek, pokud by při uzavírání této smlouvy nebo při pozdějším přijetí ustanovení tento bod zvažovaly.

 

mph medical devices s.r.o.

Pardubická 1571

CZ-535 01 Přelouč

Tel.: +420 466 768 200

E-mail: mph@mph.cz